Bibelns kvinnosyn

Gud gör inte skillnad på män och kvinnor men människor gör det. Eftersom Bibeln i första hand berättar om människor samt dess kulturella förhållanden så kan det tolkas att Bibeln inte riktigt har någon jämställd kvinnosyn. När det nya testamentet skrevs hade kvinnan en väldigt undanskymd plats och hennes placering var främst begränsad till sitt hem. Man ansåg inte att det var viktigt att kvinnan bekantade sig med religiösa frågor och hon var förbjuden att studera Bibeln. Kvinnan tilläts dessutom inte att delta i politiska sammanhang, inget yrkesarbete hade hon och hon fick inte gå i skolan.

Bibelns kvinnosyn

Däremot råder det ingen tvekan om att män och kvinnor har lika värde enligt Bibeln, men anser däremot att män och kvinnor har olika roller i samhället och i livet. Jesus behandlade kvinnor med största respekt. Det finns flera texter där han beskrivs som den Jesus som hade kvinnliga lärjungar och som satte sig ner och undervisade kvinnorna. Flera menar att enligt Bibeln och Gud behöver både kvinnan och mannen vara varandra komplement och ingen mer än den andra. Man kan alltså säga att kristendomen är helt och fullt jämlik. Man anser att Gud skapade människan, vilket innebär alla människor och inte bara vissa, till sin avbild. Trots att vi må vara olika rent utseendemässigt så är vi ändå alla människor och Guds skapelser med exakt samma ursprung och samma slutgiltiga mål, det vill säga att bli Guds avbilder.

Bibelns syn på kvinnors rättigheter

Hur Bibeln ser på olika rättigheter för kvinnor kan i många fall vara relativt svårtolkat. Bibeln skrevs för flera hundra år sedan och texterna är ofta skrivna på gammalt språk. När det kommer till abort säger inte Bibeln något specifikt om just aborter. Däremot finns det flera lärdomar i Bibeln som gör det väldigt tydligt vad Guds syn är på abort. I andra moseboken 21:22-25 föreskriver man att samma straff, det vill säga döden, gäller för den som dödar ett barn i livmodern som för den som begår ett mord. Det här visar tydligt att Guds syn är att ett barn i livmodern är lika mycket värd som en fullvuxen människa. Det är inte en fråga om kvinnans rätt att välja för den kristne. Det är därmed inte alltid så lätt för den som lever i kristen tro och till exempel blir ofrivilligt gravid. Lever man under en stark tro säger Bibeln därmed emot aborter och kvinnan blir tvungen att föda barnet, även om kvinnan kanske egentligen inte vill.

Bibelns kvinnosyn

Preventivmedel och Bibeln

Bibelns syn på preventivmedel är inte heller så positivt inställda eftersom Gud anser att man inte ska förhindra att ett barn, eller en människa, blir till. Ett leva under kristen tro som kvinna i det samhälle vi har idag kan därmed många gånger vara en prövning. Flera saker som övriga människor kanske anser sig ha rätt till idag eller ser som en självklarhet, behöver inte vara lika självklart för den kristne troende. Samtidigt kan man se det som så att den kvinna som lever under kristen tro har någon att vända sig till för svar och vägledning vilket inte ska underskattas.